DialogeS

ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in zaposlovanja v obrti in podjetništvu
Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti prednostne usmeritve« in prednostne usmeritve 1.4.: »Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti«.

ZDOPS in SOPS pokrivata velik in raznolik segment gospodarskih panog, ki jim je skupni imenovalec obrt in podjetništvo, kar pomeni, da bodo projektne aktivnosti dosegle in učinkovale na obsežen sektor obrti.

V projekt so vključeni naslednji deležniki:

 • ZDOPS in njegovi organi
 • SOPS in njegovi organi
 • ZRSZ
 • Strokovna javnost

Ciljne skupine projekta so:

 • obrtniki in podjetniki (delodajalci s poudarkom na delodajalcih v obrti in podjetništvu)
 • delavci v obrti in podjetništvu
 • funkcionarji in zaposlenci ZDOPS
 • funkcionarji SOPS in zaposlenci v sindikalnih organizacijah
 • zaposlenci v obrtno zborničnem sistemu (Območne obrtne podjetniške zbornice -OOZ, Obrtno podjetniška zbornica Slovenije – OZS)
 • zaposlenci v postopku izgube zaposlitve
 • brezposelne osebe
 • javnost.
Navezovanje vsebine projekta z nacionalnimi strateškimi dokumenti:
  • Nacionalni reformni program 2013-2014 (dokument ESS), maj 2013Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2012-2015
  • Načrt za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leti 2013 in 2014
  • Slovenska izhodna strategija 2010 – 2013 (poglavje 3.3 ), februar 2010
Navezovanje vsebine projekta z evropskimi strateškimi dokumenti:
  • Sporočilo Komisije Evropskemu Parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in odboru regij: Najprej pomisli na male – Akt za mala podjetja 2012-2013, Bruselj, 25. 6. 2008
  • UEAPME: European Craft and SME Policy 2010-2014 Towards Growth, Prosperity and Stability (Bruselj, 2. 12. 2009) (UEAPME= Evropsko združenje za zastopanje obrti in MMSP na evropski ravni)
  • UEAPME: Position paper on a strategic framework for European cooperation in education and training 2020 (Bruselj, 8. 10. 2009)
  • Sporočilo Komisije EVROPA 2020: Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast (Bruselj 3. 3. 2010)
  • Sklepi evropskega sveta 25. In 26. 3. 2010: EVROPA 2020; Nova evropska strategija za delovna mesta in rast (EUCO 7/10, Bruselj, 25. In 26. 3. 2010)

Strateški cilji projekta:

 1. Okrepitev bipartitnega socialnega dialoga v obrti in podjetništvu zaradi priprave predlogov k razvoju aktivnih politik trga dela na podlagi novega ZDR in novele ZUTD.
 2. Priprava podlag za spodbuditev priprave predlogov rešitev za izboljšanje pogojev dela, zaposlovanja, ukrepov APZ in vseživljenskega učenja s posebnim poudarkom na obrt in podjetništvo.
 3. Priprava predlogov za boljšo ureditev delovnega okolja in organizacije dela z namenom uveljavitve medgeneracijskega sodelovanja, usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja ter ureditve učinkovitega mirnega reševanja individualnih delovnih sporov v bipartitnem socialnem dialogu na področju obrti in podjetništva.

Trajnostni učinki projekta
Te prepoznavamo predvsem v znanju, ki bo ostal med deležniki in ciljnimi skupinami na podlagi aktivnosti informiranja, ozaveščanja, usposabljanja in razpoložljivosti dokumentov.

Predvideni učinki so:

 • povečan socialni mir,
 • povečana fleksibilnost in konkurenčnost (medgeneracijsko sodelovanje, izboljšanje možnosti kratkotrajnega dela brezposelnih oseb, zmanjšanje brezposelnosti, ohranitev zaposlitve/prehod že v odpovednem roku),
 • boljša povezava med delodajalci in delojemalci z ZRSZ ter med delodajalci in brezposelnimi osebami,
 • izboljšani delovni pogoji z usklajevanjem poklicnega in zasebnega življenja, medgeneracijskim sodelovanjem, boljšo organizacijo dela,
 • omogočeno povečano razumevanje in uporaba instituta ZDR in same KPOP zaradi dostopnosti KPOP s komentarjem in usposabljanj,
 • povečano razumevanje instrumentov in ukrepov ter njihovih učinkov na trg dela, ki so implementirane v 3 izbranih EU državah (študijski obiski),
 • povečano razumevanje stališč med socialnima partnerjema,
 • povečano razumevanje možnih sinergij in razkorakov v APZ,
 • povečano število dogodkov, kjer istočasno nastopata oba socialna partnerja,
 • povečano razumevanje vsebin socialnega dialoga med strokovno in širšo javnostjo o praksah v EU.

Projekt DialogeS je bil odobren na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov partnerjev socialnih partnerjev za leti 2013 in 2014 v okviru 1. Razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti 1.4. prednostne usmeritve: Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013.

Višina skupnih stroškov projekta (operacije) je ocenjena na 190.662,00 EUR.
Projekt je sofinanciran in sicer iz javnih virov financiranja do največ 172.170,00 EUR.
Delež sofinanciranja iz sredstev Evropskega socialnega sklada je 85% in predstavlja 146.344,50 EUR.
Delež slovenske udeležbe je 15% in predstavlja 25.825,50 EUR.

Naročnik projekta je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Upravičenci

Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije GIZ ( ZDOPS ),
Celovška cesta 71, 1000 Ljubljana

znesek za sofinanciranje upravičenih stroškov : 141.418,00 EUR

in

Sindikat obrti in podjetništva Slovenije ( SOPS )
Malgajeva ulica 5, 1000 Ljubljana

znesek za sofinanciranje upravičenih stroškov: 30.752,00 EUR

Izvajanje projekta (operacije) poteka od 8. avgusta 2013 do 31. avgusta 2014
Dodatne informacije o projektu (operaciji) : 01/58 30 577 , Tomaž Bernik – samostojni strokovni sodelavec – pravnik

Project DialogeS

Association of Employers in craft and small business of Slovenia (hereafter ZDOPS) and Trade union for craft and small business of Slovenia (hereafter SOPS) are implementing a project DialogeS from August 2013 till August 2014. The project is co-financed by European social fund of which call was published by the Slovenian Ministry of labour, family, social affairs and equal opportunities.

DialogeS stands for Joint proposals of ZDOPS and SOPS for improvement of work conditions and employment in craft and small business being made in social dialogue.

ZDOPS and SOPS are having a status of a social partner. Both are present for decades and are non-profit institutions with a voluntary membership. ZDOPS is very active in European and International bodies.

In the project, the following topics are addressed: flexicurity, measures of active employment policy, part time employment, qualifications, projections for needs and supply on the labour market,  new employment opportunities, migrants, empowerment of regional and sectoral mobility, improvement of a work environment,  increasing (and promoting) flexibility and competitiveness of businesses and their employees,   motivation and activation of human resources for finding and identifying entrepreneurial potential,  reconciliation of work and private life and intergenerational cooperation at the workplace, health and safety at work and work at home.

Aims of the project:

 1. Strengthening bipartite social dialogue in the craft and small business in order to prepare proposals for the development of active labour market policies due to a new Employment Relationship Act and modernized Labour Market Act.
 2. Preparing initiatives serving for further preparation of solution proposals related to  improvements of working conditions, employment, measures of active employment policy and lifelong learning with a particular emphasis on craft and small business.
 3. Preparation of proposals for improved regulation of working environments and work organization in order to enforce intergenerational cooperation, reconciliation of private and professional life and organization of effective peaceful settlement of individual labour disputes in bipartite social dialogue in the field of crafts and small business.

The project has the ambition to increase awareness of both social partners, to improve cooperation with stakeholders and policy makers in the labour market, improve practical solutions to the implementation of the above mentioned Acts and to improve the communication of local Employment service offices with employers and to  increase a workforce transition from unemployment to employment. Intensified cooperation with Employment service of Slovenia is one of objectives.

Furthermore, good practices for above mentioned topics had been observed in Austria, Germany and the Netherlands.
Expected impacts:

 • Raised (joint) understanding about the topics among project partners and its members.
 • Improved understanding of challenges and measures abroad.
 • The modernized (2014) collective agreement is offering also option of mediation and arbitration.
 • Proposed proposals would be taken in consideration by the policy and measure makers.
 • Launched debate about improved prognoses related to the labour market trends and vocational education and training  for the sector of craft and small business.

Expected results:

 • Provision of information via websites, articles, conferences and workshops;
 • Leaflets for employers, employees and unemployed, three studies and final publication  (Slovene language only);
 • Modernised collective agreement for sector of craft and small business available with a commentary;
 • Strengthened cooperation with Employment service of Slovenia and institutions in Austria, Germany and the Netherlands;
 • Provision of trainings for employers and employees related to the topics of the projects.

Contact person: Mr. Igor Antauer, Secretary General of ZDOPS
Address: Celovška cesta 71 (P.O. Box  2350), SI-1000 Ljubljana, Slovenia
Phone: +386 1 583 0572, Fax: + 386 1 583 0805, Website: www.zdops.si

Partner

SOPS je organiziran kot prostovoljna in neprofitna sindikalna organizacija delavcev, zaposlenih v mikro, malih in srednjih podjetjih (SKD 94.200 Dejavnost sindikatov). SOPS deluje v različnih organizacijskih oblikah in nazivih neprekinjeno od leta 1950.

SOPS je dejaven na področjih:

 • Zaščite pravic delavcev iz delovnega razmerja,
 • Socialni partner ZDOPS-u in GZS – PTZ pri sklepanju kolektivnih pogodb za obrt in malo podjetništvo,
 • Partner v sistemu poklicnega in strokovnega izobraževanja,
 • Mediator in arbiter v individualnih in kolektivnih sporih iz delovnega razmerja,
 • Aktiven na področju zagotavljanja dodatnega poklicnega izobraževanja zaposlenih pri obrtnikih, prek posebnih izobraževalnih zavodov – centrov, že od leta 1973,
 • Aktivno prisoten v prizadevanjih za stabilen socialno – materialni položaj in za ustrezno zaščito zaposlenih s področja varnosti in zdravja pri delu.