KOLEKTIVNA POGODBA ZA OBRT IN PODJETNIŠTVO s komentarjem

1. Splošne določbe

1. člen
(uvodna določba)

2. člen
(stranki KPOP)

1.1. Obligacijski del
SPLOŠNO

3. člen
(krajevna veljavnost kolektivne pogodbe)

4. člen
(stvarna veljavnost kolektivne pogodbe)

5. člen
(osebna veljavnost kolektivne pogodbe)

6. člen
(časovna veljavnost)

7. člen
(skupni razgovori)

8. člen
(pomen izrazov v tej kolektivni pogodbi)

1.2. Pravice in obveznosti pogodbenih strank
SPLOŠNO

9. člen
(pozitivna izvedbena dolžnost)

10. člen
(spremembe oziroma dopolnitve kolektivne pogodbe)

11. člen
(sklenitev nove kolektivne pogodbe)

12. člen
(komisija za razlago kolektivne pogodbe)

13. člen
(reševanje kolektivnih sporov)

14. člen
(reševanje sporov med pogodbenima strankama ter sporov med uporabniki te kolektivne pogodbe)

15. člen
(mirno reševanje sporov s posredovanjem)

16. člen
(postopek posredovanja)

17. člen
(arbitraža)

18. člen
(arbitražni postopek)

2. Normativni del

19. člen
(uporaba določb kolektivne pogodbe)

2.1. Sklenitev in prenehanje pogodbe o zaposlitvi

20. člen
(predhodni preizkus)

21. člen
(vročitev predloga pogodbe o zaposlitvi)

22. člen
(pogodba o zaposlitvi)

23. člen
(opravičeni razlogi, zaradi katerih delavec ne začne delati)

24. člen
(sklepanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas)

25. člen
(časovna omejitev sklepanja pogodb o zaposlitvi za določen čas pri projektnem delu)

26. člen
(poskusno delo)

27. člen
(pripravništvo)

28. člen
(medsebojno izključevanje)

29. člen
(obveznost opravljanja drugega dela)

30. člen
(napotitev na delo v drug kraj)

2.2. Pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev
2.2.1. Delovni čas

31. člen
(splošno)

32. člen
(razporejanje delovnega časa)

33. člen
(začasna prerazporeditev delovnega časa)

34. člen
(pravice staršev)

35. člen
(dnevna, tedenska in mesečna časovna omejitev nadurnega dela)

36. člen
(počitek med zaporednima delovnima dnevoma)

37. člen
(tedenski počitek)

38. člen
(deljen delovni čas)

2.2.2. Letni dopust in plačana odsotnost z dela

39. člen
(trajanje letnega dopusta)

40. člen
(plačana odsotnost zaradi osebnih okoliščin)

2.2.3. Disciplinska in odškodninska odgovornost

41. člen
(disciplinska odgovornost, sankcije)

42. člen
(odškodninska odgovornost delavca)

2.2.4. Odpovedni roki in odpravnine

43. člen
(trajanje odpovednega roka pri odpovedi delavca)

44. člen
(minimalni odpovedni roki pri odpovedi delodajalca)

2.2.5. Izobraževanje delavcev

45. člen
(splošno)

46. člen
(izobraževanje)

47. člen
(izpiti)

48. člen
(povračilo stroškov povezanih z izobraževanjem)

49. člen
(zadovoljevanje izobraževalnih in stanovanjskih potreb delavcev in delodajalcev)

50. člen
(fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti)

2.2.6. Varnost in zdravje pri delu

51. člen
(splošno)

52. člen
(varnost in zdravje pri delu – naloge delodajalca)

53. člen
(varnost in zdravje pri delu – naloge delavca)

2.3. Plačni del
2.3.1. Plače

54. člen
(vrste osebnih prejemkov)

55. člen
(splošne določbe)

56. člen
(razvrstitev del)

57. člen
(najnižja osnovna plača)

58. člen
(osnovna plača)

59. člen
(zneski najnižjih osnovnih plač)

60. člen
(dodatki za posebne pogoje dela)

61. člen
(dodatki, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa, ki je za delavce manj ugoden)

62. člen
(dodatek za delovno dobo)

63. člen
(nadomestila plače)

64. člen
(del plače na podlagi delovne uspešnosti)

65. člen
(del plače na podlagi poslovne uspešnosti delodajalca)

66. člen
(obračun plače)

2.3.2. Drugi osebni prejemki

67. člen
(regres za letni dopust)

68. člen
(odpravnina)

69. člen
(solidarnostna pomoč)

70. člen
(jubilejna nagrada)

71. člen
(nagrade dijakom in študentom na praktičnem usposabljanju)

2.3.3. Povračila stroškov v zvezi z delom

72. člen
(prehrana med delom)

73. člen
(prevoz na delo in z dela)

74. člen
(povračilo stroškov za službeno potovanje)

75. člen
(povračilo stroškov za službeno potovanje v Sloveniji)

76. člen
(povračilo stroškov za službeno potovanje v tujini)

77. člen
(terenski dodatek)

78. člen
(nadomestilo za ločeno življenje)

79. člen
(posebnosti)

2.4. Pogoji za delovanje sindikata

80. člen
(pogoji za delovanje sindikata)

2.5. Izvajanje kolektivne pogodbe

81. člen
(stroški za usklajevanje in izvajanje kolektivne pogodbe)

82. člen
(uveljavitev normativnih določb te kolektivne pogodbe)

83. člen
(sklenitev in uporaba kolektivne pogodbe)

Partnerja

ZDOPS - GIZ
Celovška cesta 71
1000 Ljubljana
ePošta: info@zdops.si

Tel.: +386 (0)1 58 30 572
Fax.: +386(0)1 58 30 805


SOPS
Dalmatinova 4
1000 Ljubljana
ePošta: sops@siol.net

Tel.: +386 (0)1 43 41 269
Fax.: +386(0)1 43 41 311