KOLEKTIVNA POGODBA ZA OBRT IN PODJETNIŠTVO s komentarjem

OKRAJŠAVE IN PRAVNI VIRI

KPkolektivna pogodba oziroma kolektivne pogodbe splošni pojem

IPizhodiščna plača

OPosnovna plača

OZSObrtno podjetniška zbornica Slovenije

SOPSSindikat obrti in podjetništva Slovenije

ZDOPSZdruženje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije

UMARUrad za makroekonomske analize in razvoj

SURSStatistični urad Republike Slovenije

ZDRZakon o delovnih razmerjih splošni pojemZDR-1Zakon o delovnih razmerjih ( Ur. l. RS, št. 21/13)

ZUTDZakon o urejanju trga dela (Ur. l. RS, št. 80/10, 21/13, 63/13, 100/13)

ZKoIPZakon o kolektivnih pogodbah (Ur. l. RS, št. 43/06)

ObrZObrtni zakon(Ur.l. RS, št. 50/94, 40/04 UPB-1, 102/07, 30/13, 36/13)

ZMinPZakon o minimalni plači (Ur. l. RS, št. 13/10)

ZPDPDZakon o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 112/05 UPB-1, 52/10)

ZMCGZZakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah (Ur. l. RS, št. 56/08)

ZArbitZakon o arbitraži (Ur. l. RS, št. 45/08)

ZVZD-1Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 43/11)

Uredba o obrtnih dejavnostih (Ur. l. RS, št. 63/13)

Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Ur. l. RS, št. 140/06, 76/08)


Uredba o povračilu stroškov za službeno potovanje v tujino (Ur. l. RS, št. 38/94, 63/94, 24/96, 96/00, 35/02, 86/02, 66/04, 73/04, 16/07, 30/09, 51/12)


Vse tukaj navedene zakonodaje in uredbe razen zadnje (Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino) z aktivno povezavo so dostopne v obliki PDF na tej zgoščenki v mapi Priloge.

Partnerja

ZDOPS - GIZ
Celovška cesta 71
1000 Ljubljana
ePošta: info@zdops.si

Tel.: +386 (0)1 58 30 572
Fax.: +386(0)1 58 30 805


SOPS
Dalmatinova 4
1000 Ljubljana
ePošta: sops@siol.net

Tel.: +386 (0)1 43 41 269
Fax.: +386(0)1 43 41 311