Spremembe Zakona o urejanju trga dela

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 75/2019 z dne 12.12.2019 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-E), ki prične veljati 27.12.2019. Pomembnejše spremembe so naslednje:

 • začasno in občasno delo upokojencev: upokojencu se omogoča 3x letno opravljanje dela do 90 ur na mesec (sicer največ 60 ur na mesec), pri čemer pa se obseg dela na letni ravni ne spreminja, torej ostaja največ 720 ur letno. Višino najnižje urne postavke in najvišji letni znesek upokojenskega dela določni minister, pristojen za delo, in ju objavi v Uradnem listu RS najkasneje do konca februarja v koledarskem letu. Pri mesečnih zneskih skupnega števila upokojenskih ur za konkretnega delodajalca so spremembe v naslednjem:
  • pri delodajalcu, ki zaposluje več kot 100 do vključno 500 delavcev, se lahko opravi največ 1.500 ur začasnega ali občasnega dela mesečno
  • pri delodajalcu, ki zaposluje več kot 500 do vključno 1.000 delavcev, se lahko opravi največ 2.250 ur začasnega ali občasnega dela mesečno
  • pri delodajalcu, ki zaposluje več kot 1.000 do vključno 2.000 delavcev, se lahko opravi največ 3.000 ur začasnega ali občasnega dela mesečno
  • pri delodajalcu, ki zaposluje več kot 2.000 delavcev, se lahko opravi največ 3.750 ur začasnega ali občasnega dela mesečno.
 • znanje slovenskega jezika: za državljane tretjih držav je za vpis v evidenco brezposelnih oseb določen pogoj znanja slovenskega jezika na ravni A1, ki ga morajo izpolniti v roku 12 mesecev po prijavi v evidenco brezposelnih oseb. Sprememba se začne uporabljati 4 mesece po uveljavitvi zakona.
 • minimalni znesek denarnega nadomestila: zvišanje iz 350 EUR bruto na 530,19 EUR bruto, ki velja za upravičence, ki bodo vlogo vložili po uveljavitvi novele (od 27.12.2019 dalje).
 • gostota zavarovalne dobe: se zvišuje iz 9 mesecev na 10 mesecev v zadnjih 24 mesecih pred nastankom brezposelnosti, ko mora biti brezposelna oseba zavarovana, da ji pripada pravica do denarnega nadomestila. Ta določba se prične uporabljati najkasneje 1.1.2021 oz. prej, v kolikor se bodo pričela uporabljati spremenjena pravila evidentiranja delovnega časa.
 • pogoji za pridobitev denarnega nadomestila za starejše brezposelne: pravico do trajanja denarnega nadomestila v trajanju 19 mesecev dobijo brezposelni, ki so starejši od 53 let (prej starejši od 50 let) in imajo zavarovalno dobo daljšo od 25 let. Pravico do denarnega nadomestila v trajanju 25 mesecev pa dobijo brezposelni, ki so starejši od 58 let (prej starejši od 55 let) in imajo zavarovalno dobo daljšo od 28 let (prej daljšo od 25 let).
 • denarno nadomestilo za mlajše brezposelne: brezposelni osebe, mlajši od 30 let, se prizna denarno nadomestilo v trajanju 2 mesecev, za zavarovalno dobo od 6 do 10 mesecev
 • odprava sankcije znižanja denarnega nadomestila zaradi nepravočasne prijave v evidenco iskalcev zaposlitve: V evidenco iskalcev zaposlitve se najkasneje v 3 delovnih dneh po vročeni odpovedi osebno ali po elektronski poti prijavi delavec, ki mu je bila pogodba o zaposlitvi odpovedana iz poslovnega razloga ali iz razloga nesposobnosti, delodajalec pa mu ni ponudil sklenitve nove pogodbe o zaposlitvi po določbah zakona, ki ureja delovna razmerja. Ta obveznost prijave še vedno obstaja, se pa ukinja sankcija v primeru, da delavec te obveznosti ne izpolni.
 • globe: glede na velikost delodajalca, se določajo globe v razponu. Prav tako se dodatno določa globa v višini od 250 EUR do 500 EUR za upokojenca, ki v posameznem koledarskem mesecu opravi večje število ur dela ali v posameznem koledarskem letu pridobi višji dohodek od predpisanega.