Sprejet Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov Obveščamo vas, da je bil…

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 36/2020 z dne 28.3.2020 objavljen Zakon…

Obveščamo vas o nekaj pomembnih novostih na  področju obračuna nadomestil plač v breme Zavoda za…

Ker  se bliža datum, ko bodo morali vsi zavezanci, ki so vpisani v Poslovni register…

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 81/2019 z dne 27.12.2019 objavljen Zakon…

Arhiv obvestil

Spremembe Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 75/2019 z dne 12.12.2019 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2G), ki prične veljati 27.12.2019. Pomembnejše spremembe so naslednje:

  • zvišanje odmernega odstotka: za vse zavarovance, ki dopolnijo 15 let zavarovalne dobe, se določa odmerni odstotek v višini 29,5 %, za vsako nadaljnje leto pokojninske dobe se prišteje 1,36 % brez zgornje omejitve. Za moške je predvideno prehodno obdobje oz. polna uveljavitev določbe z dnem 1.1.2025. Za ženske, ki dopolnijo 40 let pokojninske dobe, se poviša odmerni odstotek iz 60,25 % na 63,5 % brez prehodnega obdobja.
  • skrb za otroke – izbira med znižanjem starostne meje ali dodatnega odmernega odstotka: za vsakega rojenega ali posvojenega otroka, za katerega je zavarovanec skrbel v prvem letu njegove starosti, je mogoče uveljavljati znižanje starostne meje kot dosedaj, pri čemer je dodana alternativna možnost, in sicer se je mogoče odločiti tudi za povečanje odstotka pokojnine še za 1,36 %, vendar največ za 4,08 % (največ za 3 otroke). V kolikor se zavarovanec odloči za povečanje odstotka pokojnine, ne more uveljavljati znižanje starostne meje iz tega razloga. Do dodatnega odmernega odstotka bo praviloma upravičena ženska, razen če je pravico do nadomestila iz naslova starševstva v trajanju vsaj 120 dni užival moški, o čemer se za vsakega posameznega otroka sporazumno dogovorita. Če ni sporazumne odločitve, je do dodatnega odmernega odstotka upravičen tisti od staršev, ki je v pretežnem delu uveljavil pravico do starševskega dopusta. Če nobeden od staršev ni bil na starševskem dopustu ali sta uveljavila pravico do starševskega dopusta v enakem delu, je do dodatnega odmernega odstotka upravičena ženska.
  • spodbude za ostajanje v zavarovanju: po novem se vsako nadaljnje leto ostajanja v obveznem zavarovanju, po izpolnitvi pogojev za upokojitev, vendar največ do treh zaporednih let, vrednoti na način, da se pol leta pokojninske dobe brez dokupa vrednoti v višini 1,5% (3% na leto). Možnost pridobitve dodatnega odmernega odstotka velja tudi za zavarovance, ki so se upokojili, pa bodo kasneje ponovno vstopili v zavarovanje.
  • izplačilo dela pokojnine: zavarovanci, ki kljub izpolnjevanju pogojev za starostno pokojnino, ostanejo še naprej vključeni v obvezno zavarovanje za polni delovni čas ter uživalci starostne pokojnine, ki se bodo reaktivirali za polni delovni čas, prva 3 leta nadaljnje oz. ponovne vključenosti v obvezno zavarovanje za polni delovni oz. zavarovalni čas, prejemajo 40 % starostne pokojnine, do katere bi bili upravičeni na dan uveljavitve izplačila. Po poteku 3 letnega obdobja zavarovanec prejema 20 % starostne pokojnine pod pogojem vključenosti v obvezno zavarovanje za polni delovni oz. zavarovalni čas. Za zavarovance, ki so že dosedaj prejemali 20 % izplačilo pokojnine, se bo povišanje na 40 % pokojnine izvedlo avtomatično, ostali zavarovanci pa bodo za priznanje pravice morali vložiti vlogo.
  • sprememba določitve višine delne pokojnine: za zavarovance, ki ostajajo v zavarovanju vsaj za 4 ure dnevno oz. 20 ur tedensko, se delna pokojnina odmeri v odstotku, ki ustreza skrajšanju polnega delovnega časa in se nato poviša še za sorazmerni del zneska, ki bi se lahko izplačeval zavarovancu, ki izpolnjuje pogoje za starostno upokojitev in je še nadalje vključen v obvezno zavarovanje za polni delovni oz. zavarovalni čas. Znesek se določi v odvisnosti od razmerja med krajšim delovnim časom in polnim delovnim časom in višino zneska, ki bi mu pripadal, če bi bil v zavarovanje vključen polni delovni oz. zavarovalni čas.
  • poklicno zavarovanje: ureja se področje nadzora nad pravilnim obračunavanjem in plačevanjem prispevkov za poklicno zavarovanje. Osnova za plačilo prispevkov za poklicno zavarovanje bo po novem vsebovala tudi nadomestila iz naslova zdravstvenega zavarovanja.