Informacija Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, namenjena delodajalcem Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem…

Prvega septembra 2019  se je pričel izvajati  Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike…

na področju varnosti in zdravja pri delu Spoštovani! Obveščamo vas, da Ministrstvo za delo, družino,…

Lepo pozdravljeni, S septembrom se prične izvajati sporazum s Srbijo o zaposlovanju državljanov Republike Srbije…

Obveščamo vas, da sta z dnem 6. 5. 2019 pričela veljati Zakon o spremembah in…

UVEDBA ELEKTRONSKEGA BOLNIŠKEGA LISTA (eBOL) -

Informacija Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, namenjena delodajalcem

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS) pripravlja informacijsko rešitev za izdajo papirne listine – Potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela v elektronski obliki (v nadaljnjem besedilu: eBOL), ki bo omogočala postopno nadomestitev papirne listine (t.i. »zeleni« BOL) z elektronsko.

OD 1. 2. 2020 NE BO VEČ TISKANJA BOLNIŠKIH LISTOV

Dne 03.09.2019 so v okviru pilotnega projekta nekateri zdravniki že pričeli z zapisom eBOL v informacijski sistem pri zdravniku, ki ga bo le-ta z uporabo sistema »on-line« posredoval v informacijski sistem ZZZS. Predvidoma od 01.11.2019 pa bodo pričeli eBOL-e postopoma izdajati tudi drugi zdravniki. V tej fazi bo še vedno potrebna izdaja papirne listine. Predvideva se, da od 1. 2. 2020 zdravniki ne bodo več tiskali t.i. »»zelenih« BOL. Kadar bo to potrebno, bo zdravnik natisnil eBOL na belem papirju velikosti A4 formata.

OD 1. 2. 2020 OBVEZNO PREVZEMANJE eBOL PREK SISTEMA SPOT

ZZZS pa bo predvidoma z novim letom, v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo, za delodajalce pripravil rešitev, s katero bodo na spletnem portalu za podporo poslovnim subjektom (v nadaljevanju: portal SPOT; prej eVEM) delodajalcem na voljo eBOL-i njihovih delavcev. Delodajalci in zavarovanci, ki so sami zavezanci za plačilo prispevka in so vpisani v Poslovni register Slovenije bodo obvezno, in sicer za začasno zadržanost od dela od 1. 2. 2020, prevzeli eBOL-e  za svoje zaposlene prek sistema SPOT in ne bodo več zahtevali od zaposlenih, da jim morajo eBOL dostaviti v papirni obliki. Za tiste zavarovance, ki so zaposleni pri delodajalcih, ki niso vpisani v Poslovni register Slovenije (npr. zaposleni pri fizični osebi), bo osebni zdravnik še nadalje izstavil eBOL tudi v papirnati obliki.

KAJ MORA UREDITI DELODAJALEC ZA DOSTOP DO eBOL

Delodajalec mora pooblastiti npr. osebo v kadrovski službi, službi za obračun plač ali drugo osebo za prevzem eBOL-ov njihovih zaposlenih. Ta pooblaščena oseba mora za prijavo v sistem SPOT in prevzem eBOL-ov imeti digitalno potrdilo. Predlagamo, da si te osebe digitalno potrdilo pridobijo pred 1. 1. 2020. Pooblastilo pa bo možno pridobiti na točkah eVEM šele, ko bo rešitev  (prevzem eBOL-ov) že v produkciji na eVEM (predvidoma po 1.1. 2020).

POENOSTAVITEV POSTOPKOV PRI DELODAJALCIH

Ukinitev papirne listine bo za delodajalce pomenila poenostavitev postopkov pri vlaganju refundacijskih zahtevkov. Delodajalec bo sicer od ZZZS na podlagi pisne vloge zahteval  refundacijo nadomestila za svojega zaposlenega za posamezna obdobja njegove začasne zadržanosti od dela zaradi poškodbe ali bolezni, zahtevkom za refundacijo nadomestil plač pa ne bo potrebno več prilagati fotokopijo ali skeniran BOL. Delodajalcu tako ne bo več potrebno čakati, da mu bo delavec dostavil BOL, temveč bo tekoče seznanjen z izdanimi eBOL in jih bo lahko sam prevzel kadarkoli in tudi morebiti že pripravil zahtevek za refundacijo. Omogočen bo avtomatski vnos podatkov iz eBOL v informacijski sistem delodajalca za obračun plač in nadomestil plač in pripravo zahtevkov za refundacijo nadomestila.

Samostojnim zavezancem zaradi izplačila nadomestila plače ne bo več potrebno priložiti eBOL-a, niti podatkov iz hrbtne strani, katere je do sedaj izpolnjevala Finančna uprava Republike Slovenije. Samostojni zavezanci bodo na ZZZS vložili le vlogo za izplačilo nadomestila plače v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, kjer bodo navedli obdobje, za katerega želijo izplačilo in svoj transakcijski račun.

VKLJUČITE SE V SISTEM ZA ELEKTRONSKO VLAGANJE ZAHTEVKOV (eZAHTEVEK) oziroma NADGRADITE ŽE OBSTOJEČE  REŠITVE eZAHTEVKA

Od 1. 10. 2016 je omogočeno elektronsko vlaganje zahtevkov v sistemu e-VEM (SPOT), ki ga upravlja Ministrstvo za javno upravo in je povezan z informacijskim sistemom ZZZS.

eZahtevek je možno pripraviti na dva načina:
s pomočjo spletne aplikacije na portalu e-VEM ali
z uporabo vmesnika eNDM

V oktobru 2019 bodo objavljena navodila za uporabo vmesnika eNDM

–      za prevzemanje eBOL-ov.
–      nadgradnje rešitve za oddajo eZahtevkov za refundacijo nadomestil plač.

MJU in ZZZS bosta od oktobra 2019 naprej zagotavljala odgovore na vprašanja delodajalcev in proizvajalcev aplikacij za obračun plač.

novembru 2019 bo na voljo vmesnik eNDM v testnem okolju za testiranje aplikacij za obračun plač.

Od 1. 1. 2020 naprej bodo na voljo za uporabo rešitve za uporabo spletne aplikacije v sistemu SPOT, skupaj z navodili.

Pri elektronskem vlaganju zahtevka bo delodajalec pri pripravi obračuna za posameznega delavca pripadajoč eBOL izbral iz seznama eBOL-ov tega delavca in ne bo več potrebno skenirati eBOL-e. Zaradi te poenostavitve postane elektronsko vlaganje zahtevkov za refundacijo nadomestil plač še enostavnejše.

DOSTOP DO eBOL PREK SPLETNEGA PORTALA ZZZS ZA ZAVAROVANE OSEBE NA NASLOVU https://moj.zzzs.si

Delavci ter nekateri drugi subjekti (npr. osebe, ki so zaposlene pri fizičnih osebah, ki ne opravljajo dejavnosti, družbeniki, kmetje, verski uslužbenci,…) pa bodo do teh podatkov dostopali na spletnem portalu ZZZS za zavarovane osebe na naslovu https://moj.zzzs.si.